Naoki Azuma
Shigeru Izumi
Shoichi Ida
Shintaro Iva
Kan Irie
Eibin Otsu
Masao Omichi
Togyu Okumura
Ryu Oda
Hiroshi Kasukabe
Tohishi Kato
Tatsuhiro Kaneda
Ryohei Koiso
Junsaku Koizumi
Yukichi Kouge
Kazuo Kobayashi
Yuji Kobayashi
Hideo Gomi
Asako Sasaki
Kimiteru Shimizu
Kenkichi Sugimoto
Yoritake Seki
Hiroshi Senju
Takashi Tanaka
Waichi Tsutaka
Kazumasa Nakagawa
Masaru Bando
Koui Fujiwara
Michiko Hoshino
Chiaki Horikoshi
Shunbin Maeda
Haruki Matsushima
Miyokichi Marunage
Setsuko Migishi
Junkichi Mukai
Yoshitatu Yanagihara
Don Ed Hardy
Joerg Schmeisser